Aliĝilo

Personaj informoj
Nomo persona  
Nomo familia 
Sekso:  Ino   Viro     
Naskiĝdato 
Profesio 
Kontaktinformoj
Adreso 
Poŝtkodo      Urbo 
Lando
Retpoŝto  Enmetu unu solan retadreson, funkciantan, kiun ni uzu por niaj komunikoj al vi.
Telefono(j) 
Mi bezonas invitilon por peti vizon.
Kotizoj
ILEI-Membro   TEJO-Membro
Handikapito
Akompananto aŭ HM
Familiano
Partopreno nur Virtuala
Alvendato * 
Forirdato * 
Pagado
Aliĝkategorio:
Mi kotizas per €
Mi kontribuos ILEI-agadon per €
Mi komprenas, ke la aliĝo validas nur post kompleta pago de la kotizo kaj mi pagas jene:
 Al ILEI-konto ĉe ING-banko, IBAN: NL55INGB 0004676855, BIC: INGBNL2A, aldonante 5 €; el EU-landoj senkoste.
 Al ILEI-konto ĉe UEA ilek-a, indikante “ILEI-Kongreso 2023”, kun kopio al ni <ilei@kongreso.org>
 Neniu el tiuj ebloj taŭgas por mi, do mi skribas al ilei@kongreso.org pri miaj cirkonstancoj por trovi kune taŭgan solvon por mi.
 Paypal (<info@edistudio.it>) aŭ kreditkarto (senpera tuja konfirmo).
Kontribuoj al la programo
Por la Lingva Festivalo mi proponas prezenti la lingvon
Mi kontribuos al la arta vespero per
Aliaj kontribuproponoj por la kongresa programo:
Aliaj komentoj, sugestoj, proponoj, manĝpreferoj ktp.
Mi NE konsentas la publikigon de
Nomo     Ŝtato     Retadreso     Telefonnumero    
Pasvorto  Enmetu ĉi tie vian personan Pasvorton (Almenaŭ 8 tajpoj) kiu, tuj kiam vi estos korekte kompletiginta la aliĝon, permesos al vi, kune al la Uznomo, kiun ni tuj sendos al la retpoŝta adreso kiun vi notis plisupre, kontroli la staton de viaj pagoj kaj niaj eventualaj komunikoj al vi.

Mi komprenas kaj akceptas la partoprenkondiĉojn kaj regulojn el la Kongresa Regularo, p. 6-9 )